Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 

Přihlášení

CAPTCHA
Ochrana před spamem
8 + 11 =
Vypočítejte tento matematický příklad a vložte výsledek.

Jste zde

Domů » O nás

Stanovy Sportovního klubu Všechovice, z. s.

I.
Základní ustanovení

1.  Sportovní klub Všechovice, o.s. (dále jen sportovní klub) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost.
2.  Sídlem sportovního klubu jsou Všechovice 298, 753 53 Všechovice.

II.
Poslání a cíle

1.  Základním posláním sportovního klubu jsou:
   a)  organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
   b)  vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
   c)  vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,
   d)  budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
   e)  vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve sportovním klubu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
   f)  hájit zájmy členů sportovního klubu, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi, sportovními svazy apod., i jednotlivci,
   g)  dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci Všechovice, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností

III.
Orgány sportovního klubu

1.  Orgány sportovního klubu jsou:
   a)  valná hromada,
   b)  výkonný výbor,

2.  Nejvyšším orgánem sportovního klubu je valná hromada složená ze všech členů sportovního klubu. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její volání požádá 1/3 členů sportovního klubu, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

3.  Valná hromada zejména:
   a)  rozhoduje o zániku sportovního klubu a v tomto případě současné i o majetkovém vypořádání,
   b)  rozhoduje o názvu, sídle a symbolice sportovního klubu,
   c)  rozhoduje o přijetí a změnách stanov sportovního klubu,
   d)  volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je čtyřleté,
   e)  schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku sportovního klubu, schvaluje rozpočet výkonného výboru,
   f)  stanoví hlavní směry činnosti sportovního klubu pro příští období,
   g)  schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy sportovního klubu.

4.  Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň 3/5 většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

5.  Valnou hromadu svolává předseda sportovního klubu.

6.  Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje pinění úkolů sportovního klubu v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

7.  Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

8.  Výkonný výbor zejména:
   a)  zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
   b)  organizuje a řídí činnost sportovního klubu,
   c)  připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, jiných organizací a fyzických osob,
   d)  dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku sportovního klubu,
   e)  spolupracuje se sportovními svazy,
   f)   k zabezpečení činnosti sportovního klubu vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu,
   g)  zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami.

9.  Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných,

10.  Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

IV.
Společné zásady členství

1.  Členem sportovního klubu se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním sportovního klubu. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

2.  Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.

3.  Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

V.
Práva a povinnosti členů

1.  Základní práva řádných členů sportovního klubu jsou:
   a)  účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společensko-sportovního života sportovního klubu, v rámci sportovního klubu a to za podmínek Stanov sportovního klubu a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly ve sportovním klubu závazně přijaty,
   b)  účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
   c)  uplatňovat své vlastní názory, návrhy,
   d)  účastnit se jednání orgánů sportovního klubu, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování,
   e)  volit a být volen od 18 - ti let věku do všech volených orgánů sportovního klubu.

2.  Základní povinnosti řádného člena jsou:
   a)  dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy sportovního klubu a základní etické a mravní normy sportovce,
   b)  plnit usnesení a rozhodnutí orgánů sportovního klubu,
   c)  šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží sportovnímu klubu k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,
   d)  řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v sportovním klubu, pokud o tom příslušný orgán sportovního klubu podle stanov rozhodl,
   e)  řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

3.  Řádné členství zaniká:
   a)  vystoupením člena,
   b)  vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,
   c)  vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,
   d)  úmrtím člena či zánikem sportovního klubu (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění).

VII.
Majetek sportovního klubu a hospodaření

1.  Zdrojem majetku sportovního klubu jsou zejména:
   - příspěvky členů sportovního klubu,
   - příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností sportovního klubu, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která sportovní klub vlastní nebo užívá, organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti,
   - příspěvky a dotace od sportovních svazů,
   - státní příspěvky, dotace od jiných organizací a osob,
   - majetek převedený do vlastnictví sportovního klubu členem sportovního klubu.

2.  Majetek sportovního klubu je ve vlastnictví sportovního klubu jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3.  Zásady hospodaření upravuje interní předpis sportovního klubu.

4.  Vlastní činnost sportovního klubu se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup sportovního klubu při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům sportovního klubu.

VIII.
Jednání jménem sportovního klubu

Jménem sportovního klubu jedná předseda. Dále může za sportovní klub jednat člen výkonného výboru na základě pověření předsedou.

Ve Všechovicích dne 6. 5. 2010

 

Soubor ke stažení: 

Motto klubu:

Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas. Základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře.
(Pierre de Coubertin - zakladatel novodobých olympijských her)